Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την διαδικασία για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Με λίγα λόγια αναλαμβάνουμε τα εξής:

  • Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού
  • Αποτύπωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
  • Αξιολόγηση για τις νέες θέσεις εργασίας που χρειάζεται η εταιρία.
  • Καταγραφή των λειτουργικών δομών και σύνδεση του προσωποποιημένου μοντέλου αξιολόγησης με το οργανόγραμμα.
  • Χαρτογράφηση της δυναμικής των εργαζομένων και πρόταση ενός στρατηγικού πλάνου αλλαγών.
  • Eνέργειες ενίσχυσης των εργαζομένων και αύξηση της παραγωγικότητάς τους.
  • Eνα σύστημα παρακίνησης & ενεργοποίησης προσωπικού που παρέχει κίνητρα στους εργαζόμενους και κερδοφορία στον οργανισμό.
  • Προτάσεις ενεργειών εσωτερικής επικοινωνίας για την ενίσχυση του εργασιακού κλίματος
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης των επιθυμητών συμπεριφορών των εργαζομένων (bonus) καθώς και προγραμμάτων ενίσχυσης επιθυμητών συμπεριφορών πελατών (loyalty programs).
  • Διαχείριση οργανογράμματος, αναδιοργάνωσης και εφαρμογής οργανωσιακών αλλαγών των επιχειρήσεων
Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για την υπηρεσία μας