Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ιατρικές υπηρεσίες

Οι ιατρικές υπηρεσίες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεών».

Στο πρόγραμμα αυτό η επιδότηση των επιχειρήσεων κυμαίνεται από 50%-65% .

Σε ποιους απευθύνεται

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την πρόσκληση
 • να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου (2019).
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ
Επιδότηση από 50% έως 65%
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Τι χρηματοδοτείται

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό )

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Δικαιούχοι της δράσης:

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπορουν να ενταχθούν ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες στον τομέα των ιατρικών υπηρεσιών:

 • Νοσοκομειακές δραστηριότητες
 • Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής
 • Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής
 • Γυναικολογικές και μαιευτικές νοσοκομειακές υπηρεσίες
 • Νοσοκομειακές ψυχιατρικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες γενικής ιατρικής
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής
 • Οδοντιατρικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή
 • Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
 • Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
 • Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή
 • Υπηρεσίες εργοθεραπείας
 • Υπηρεσίες λογοθεραπείας
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας – αφροδισιολογίας

 

Για να ενημερωθείτε γραφτείτε εδώ