Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας

Στο πρόγραμμα εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης εχουν τις παρακάτω προυποθέσεις:

  1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
  2. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης βάσει της πρόσκλησης
  3. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος 2019.
Επιδοτούμενες Δαπάνες
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
  • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
  • Ψηφιακή Προβολή
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
  • Μεταφορικά Μέσα
  • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός έργων

 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€.

Διάρκεια υλοποίησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Διάρκεια υποβολής προτάσεων

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Για να ενημερωθείτε για την επιλεξιμότητα σας γραφτείτε εδώ