Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στις ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Οι επιλέξιμες υπαγόμενες πράξεις της πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες:

1)Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει:

 • Ίδρυση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: Δημιουργία μονάδων μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων όπως συσκευαστήριο, ψυκτικοί, βοηθητικοί χώροι κλπ., δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής ιχθυάλευρων και ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς ή γουνοφόρων ζώων που θα χρησιμοποιεί τα υποπροϊόντα που προκύπτουν από τη βασική μεταποιητική δραστηριότητα ή από αλιεύματα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 • Επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
  – Ιχθυοπωλεία, εγκαταστάσεις εμπορίας.
  – Υποστήριξη συστημάτων logistics και σύγχρονων μεθόδων διακίνησης και εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων
 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων. Ενδεικτικά:
  • Για δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων στα αλιευτικά σκάφη:
   – ατομικές συσκευές επίπλευσης (PFD), ιδιαίτερα στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό, κυκλικά σωσίβια και γιλέκα
   – εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας
   – διάδρομοι και κλίμακες αποεπιβίβασης
   – κάμερες ασφαλείας και συσκευές οπτικής απεικόνισης κ.α.
  • Για δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων:
   – αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών
   – αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους κ.α.
  • Για δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της υγιεινής:
   – εξοπλισμός καθαρισμού για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής επί του σκάφους
   – υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης
  • Για δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών:
   – υπόστεγα επί του καταστρώματος
   – αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ
   – ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός, όπως αδιάβροχες μπότες ασφαλείας, εξοπλισμός οφθαλμικής και αναπνευστικής προστασίας, προστατευτικά γάντια και κράνη ή εξοπλισμός για την προστασία από τις πτώσεις κ.α.
 • Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων μόνο σκαφών εσωτερικών υδάτων ολικού μήκους μέχρι 12 μέτρα.
  Σύμφωνα με την ΚΥΑ 900/05.04.2021. Για σκάφη με ολικό μήκος μέχρι 12 μέτρα, ο νέος ή ο εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν θα έχει μεγαλύτερη ισχύ σε kW από τον τρέχοντα κινητήρα
 • Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:
  • Κλωβούς πάχυνσης για μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας
  • Υποδομές και τεχνικός εξοπλισμός υδατοκαλλιέργειας (αντλίες, δεξαμενές, πιεστικά, κ.λπ.) εντός και εκτός του υδάτινου στοιχείου
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως, ο αλιευτικός τουρισμός.
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού όπως : δραστηριότητες ψυχαγωγικής και αθλητικής αλιείας (επίδειξη επαγγελματικής αλιείας).

2) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis). Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει για τους:

α) Αλιείς

 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως τα εστιατόρια, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 • Επενδύσεις με στόχο τη διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων.

β) Αλιείς και μη Αλιείς

 • Επιχειρήσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χώρων εστίασης και αναψυχής όπως : χώροι εστίασης (ταβέρνες/ εστιατόρια/ μεζεδοπωλεία/ ουζερί κλπ), παραδοσιακά καφενεία, αναψυκτήρια και χώροι υπαίθριας ψυχαγωγίας, χώροι αθλοπαιδιών και αναψυχής επισκεπτών
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών όπως: κατασκευή, συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας
 • Μικρές βιοτεχνικές μονάδες που συνδέονται με αλιευτικές δραστηριότητες όπως : κατασκευή αλιευτικών εργαλείων, υλικών συντήρησης αλιευμάτων, παραγωγή πάγου και κατασκευή αναμνηστικών ειδών (souvenir).
 • Επενδύσεις σε υποδομές διανυκτέρευσης : ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ κλπ. όπως ορίζετε από την ΚΥΑ αγροτουρισμού αριθμ.2986/2016 και της τροποποίησης αυτής (ΦΕΚ 2157/Β/2019)
 • Επενδύσεις σε υποδομές οργάνωσης, πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του τουρισμού της υπαίθρου όπως : επιχειρήσεις οργάνωσης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και δραστηριοτήτων (π.χ. πεζοπορία, περιήγηση, παρατήρηση πανίδας και πουλιών κλπ.), επιχειρήσεις με αντικείμενο τα σπορ και την ψυχαγωγική – αθλητική αλιεία (εκμίσθωσης αλιευτικού εξοπλισμού) ή/και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας στον υδάτινο χώρο (φουσκωτά παιχνίδια, οργάνωση δραστηριοτήτων κ.λπ.) ή/και  χώροι αθλοπαιδιών και αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Επενδύσεις σε μικρές βιοτεχνικές μονάδες – οικοτεχνίες όπως : κατασκευή υλικών συντήρησης αλιευμάτων, εργαστήριο παραγωγής πάγου, επιχείρηση κατασκευής σουβενίρ, κατασκευή  εργαλείων αλιείας κλπ.
 • Επενδύσεις σε εμπορικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία όπως: εμπόριο αλιευτικού εξοπλισμού, είδη ερασιτεχνικής αθλητικής αλιείας, υδάτινα σπορ κλπ.
 • Λοιπές δραστηριότητες σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.
Σε ποιους απευθύνεται
 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
 • Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης.
Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω κοινότητες ανά Δήμο:

 • Δήμος Κοζάνης: Αιανής, Ρυμνίου, Σταυρωτής, Αμυγδαλέας, Ανατολής, Καισαρειάς, Κοντοβουνίου, Πύργου και Σπάρτου
 • Δήμος Σερβίων: Σερβίων, Αυλών, Βαθυλάκκου, Γουλών, Ιμέρων, Αύρας, Νέας Καστανιάς, Κρανιδίων, Μεσιανής, Νεράιδας, Πλατανορρεύματος, Ροδίτη και Κουβουκλίων.
 • Δήμος Βελβεντού: Βελβεντού
 • Δήμος Γρεβενών: Νησίου και Δίπορου
 • Δήμος Δεσκάτης: Παλιουριάς, Παναγίας, Καρπερού και Δήμητρας.
Περίοδος υποβολής

από 6/9/2021 έως 10/11/2021

Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα.