“ Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.
Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:
• Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
• Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.
• Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού .

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι παρακάτω κατηγορίες φορέων:
Α1) Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
• Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
• Να μην έχουν παρέλθη πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
• Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
• Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
• Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018
• Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, αι να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
• Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
– Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
– Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν.
4488/2017
Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από την έναρξη της οικονομικής τους δραστηριότητας ή από τη στιγμή που καθίστανται υπόχρεες καταβολής φόρου για την οικονομική τους δραστηριότητα.
Κατ’ εξαίρεση επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσω συγχώνευσης επιχειρήσεων επιλέξιμων για ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρούνται επίσης επιλέξιμες επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την ημερομηνία καταχώρισης της παλαιότερης επιχείρησης που μετέχει στη συγχώνευση.
Η κατηγορία Α1 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.iii.

Α2) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
• Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
– Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
– Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017
Η κατηγορία Α2 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.v.

Α3 ) Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
• Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι:
o Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
o Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
o Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
o Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
Η κατηγορία Α3 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.iii.

Οι παραπάνω δυνητικοί δικαιούχοι των κατηγοριών Α1, Α2 και Α3 θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:
• να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν (σύμφωνα με τα ανωτέρω) στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
• να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
• να λειτουργήσουν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές:
επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης
Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις
• να περιλαμβάνονται στις Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
• να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)
• να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
• να μη είναι υπόχρεες ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Κ., με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
• να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό τους σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
• να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη

Επιλέξιμες δαπάνες

1) ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
2) ΑΓΟΡΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
3) ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 15.000€
5) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (<1500€/Είδος)
6) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
7) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
8) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΤΑΙΡΟΥ
9) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ – ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
10) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

11) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
12) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & Α’ ΥΛΩΝ
13) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ποσοστό επιδότησης

Όλες οι παραπάνω δαπάνες έχουν επιδότηση 75% εκτός από την κατηγορία 6 μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που έχει επιδότηση 100%

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται έως 100.000 €.
Για τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων Α1 & Α3 όπως αναφέρονται παραπάνω ο ελάχιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 25.000€.
Για την κατηγορία δυνητικών δικαιούχων Α2 όπως αναφέρονται παραπάνω ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 50.000€ τηρουμένων του περιορισμών του καν. ΕΕ 1407/2013.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης, και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.
Ο μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προυπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€.
Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον απαιτηθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν και σύμφωνα με τους ισχύουντες κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ

Διάρκεια των έργων

Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση.
Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, ορίζεται η 30/06/2023.

Περίοδος υποβολών

Έναρξη υποβολών: 23.02.2022
Λήξη υποβολών: 15.04.2022

 

Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα