Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας

Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας

Βασικός στόχος της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας» είναι η ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, εντός της περιοχής παρέμβασης της ΒΑΑ Καλαμάτας με σκοπό να αναπτυχθούν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Από τη δράση θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της ΒΑΑ Καλαμάτας και συγκεκριμένα στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της ΒΑΑ Καλαμάτας εκμεταλλευόμενες τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, επιπλέον μέσω της δράσης επιδιώκεται και η αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης.

 

Περιοχή παρέμβασης

Περιοχή παρέμβασης:  Ιστορικό Κέντρο και Παραλιακή Ζώνη Καλαμάτας

Η περιοχή παρέμβασης (ΠΠ) περιλαμβάνει δύο υπο περιοχές, το Ιστορικό Κέντρο (ΙΚ) της Καλαμάτας και την Παραλιακή Ζώνη (ΠΖ).

Τα όρια τους προσδιορίζονται ως εξής :

Ιστορικό Κέντρο: Κατά ΦΕΚ (821Δ/16.11.88 και 634Δ/9.10.89)

Παραλιακή Ζώνη: Ακτογραμμή, Δεκέλι, οδ. Ευαγγελιστρίας, οδ. Νέδοντος, οδ. Κρήτης, νοητή προέκταση μέχρι τη διασταύρωση οδ.fκαι οδ. Ναυαρίνου, ακτογραμμή.

Δικαιούχοι – όροι  & προϋποθέσεις συμμέτοχης

Δικαιούχοι,  που  δύνανται  να  τύχουν  δημόσιας  χρηματοδότησης  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  δράσης,  είναι οι  παρακάτω φορείς:

Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις :κάθε μονάδα, με μία από τις νομικές μορφές που περιγράφονται στη συνέχεια, που ασκεί  οικονομική  δραστηριότητα και  οι  Κωδικοί  Αριθμοί  Δραστηριότητας  (ΚΑΔ)  περιλαμβάνονται  στους  οριζόμενους  στο Παράρτημα VΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμοι φορείς, που δύναται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στην παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α   : Υφιστάμενες  επιχειρήσεις που  τηρούν  Απλογραφικά  ή  Διπλογραφικά  βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις  και
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β   :  Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

-Β.1 Νέες επιχειρήσεις  που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

-Β.2   Υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Δικαίωμα υποβολής έχουν :

α) νομικά πρόσωπα ή

β) φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης,  και  τα οποία πρόκειται  να ιδρύσουν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,  όπως  αυτές  ορίζονται  σύμφωνα  με  τη  Σύσταση  της  Επιτροπής  2003/361/ΕΚ όπως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα IV).

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες :

1.Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα VII της παρούσας προκήρυξης.

2.Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΒΑΑ Καλαμάτας(βλ. Παράρτημα V). (Για τις ανάγκες της Δράσης, ως ημερομηνία σύστασης / ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή αναγράφεται στην εκτύπωση της κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr).

3.Να  διαθέτουν  τον/τους  δηλούμενο/ους  ΚΑΔ  επένδυσης  πριν την  υποβολή  της  επενδυτικής  πρότασης για  τις Υφιστάμενες και τις Νέες επιχειρήσεις και το αργότερο πριν την πρώτη εκταμίευση για τις Υπό Σύσταση επιχειρήσεις.

4.Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν (υπό σύσταση) με την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης όπως  ορίζονται  στη  Σύσταση  2003/361/ΕΚ  της  Επιτροπής  της  6ηςΜάιου  2003 και  στο  Παράρτημα  Ι  του Κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  651/2014  της  Επιτροπής  της  17ηςΙουνίου  2014,  σχετικά  με  τον  ορισμό  των  πολύ  μικρών,  των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Παράρτημα IV).

5.Να  πραγματοποιούν  τις  σχετικές  δαπάνες αποκλειστικά στην περιοχή  παρέμβασης  της  Στρατηγικής  της ΒΑΑ Καλαμάτας.

6.Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν κατόπιν της σύστασής τους νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης / ανανέωσης/ γνωστοποίησης αυτής. (Για επιχειρήσεις  με  δραστηριότητες  για  την  άσκηση  των  οποίων  δεν  απαιτείται  άδεια  λειτουργίας,  θα  πρέπει  να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο). Για επιχειρήσεις που δεν έχουν συσταθεί και θα συσταθούν κατόπιν δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης, υποχρεούνται να προσκομίσουν την άδεια λειτουργίας τους πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής.

7.Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα  (Ανώνυμη  Εταιρία,  Εταιρία  Περιορισμένης  Ευθύνης,  Ομόρρυθμη  Εταιρία  ή  Ετερόρρυθμη  Εταιρία,  Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, ΚοινΣΕπ του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις.

8.Να  τηρούν ή  να  δεσμευτούν  ότι  θα τηρήσουν  κατόπιν  της  σύστασής  τους Απλογραφικά  ή  Διπλογραφικά  βιβλία  του ΚΦΑΣ.

9.Να αναπτύσσουν ή  να δεσμευτούν  ότι  θα    αναπτύξουν τη  δραστηριότητα  τους  σε  αυτοτελή  επαγγελματικό  χώρο, δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο από τρίτο (συστέγαση), ή ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα),σε κάθε περίπτωση πριν το πρώτο αίτημα ελέγχου.

10.Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

11.Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης  κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

12.Να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

13.Να ανήκουν στις κατηγορίες Α (υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή Β (νέες επιχειρήσεις ή υπό σύσταση επιχειρήσεις).

14.Να  διαθέτουν  ή  να δεσμευθούν  με  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  μέχρι  την  ολοκλήρωση  της  δράσης  /  επένδυσης  θα μεριμνήσουν  για  της  κατάλληλες  υποδομές  και  υπηρεσίες  με  σκοπό  την  ελαχιστοποίηση  των  εμποδίων  και  τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  και  το  Ταμείο  Συνοχής  για  την  κατάργηση  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1083/2006.  Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό  (π.χ.  ιστοσελίδες  και  λοιπές  ηλεκτρονικές  εφαρμογές  όπως  ηλεκτρονικά  σημεία  πληροφόρησης  ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.).

15.Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

16.Να  δεσμευτούν  ότι  τα  επενδυτικά  τους  σχέδια  δεν  έχουν  υποβληθεί  για  ένταξη  και  εφόσον  εγκριθούν  προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

17.Να υποβάλλουν μία και  μοναδική αίτηση χρηματοδότησης  ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη  διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.

18.Για  τις  υπό σύσταση  επιχειρήσεις  δεν  μπορεί  ο  ίδιος  μέτοχος, να  συμμετέχει  σε  παραπάνω  από  ένα  (1)  επενδυτικό σχέδιο.

19.Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή αν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης πρέπει να έχει  αποπληρώσει  το  δάνειο  και  έχει  λύσει  τη  σύμβαση  εγγύησης  ή  αν  η  επιχείρηση  έχει  λάβει  ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η αναδιάρθρωση να έχει ολοκληρωθεί.

20.Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται  στην ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών  εμπορευματικών  μεταφορών  για  λογαριασμό  τρίτων)  μέσα  σε  μία  τριετία(τρέχον έτος  και  τα  δύο  (2) προηγούμενα  έτη)  .  Εάν  μία  επιχείρηση  εκτελεί  οδικές  εμπορευματικές  μεταφορές    για  λογαριασμό  τρίτων,  και  έχει άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση  ότι για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα  υπάρχει  διακριτή  λογιστική  παρακολούθηση  καθώς  και  διάκριση  των  κέντρων  κόστους  έτσι  ώστε  η  στήριξη  της δραστηριότητας  των  οδικών  εμπορευματικών μεταφορών  να  μην  υπερβαίνει  το  ποσό  των  100.000  ευρώ  και  να  μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

21.Να διατηρούν την επένδυση στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, ύστερα από την ολοκλήρωση  της  επένδυσης.  Αυτό  δεν  εμποδίζει  την  αντικατάσταση  μονάδας ή  εξοπλισμού  που  κατέστησαν παρωχημένα  ή υπέστησαν  βλάβες  κατά  την  περίοδο  αυτή,  εφόσον  η  οικονομική  δραστηριότητα  διατηρείται  στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης.

22.Να διατηρεί αρχεία για 10 έτη, όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που τον αφορούν και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πρόσκλησης, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων των Κανονισμών, ώστε να είναι δυνατό να διαβιβαστούν στην Επιτροπή, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα

23.Το προς ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν πρέπει να έχει περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί  πλήρως  πριν  να  υποβάλει  ο  δικαιούχος  στη  διαχειριστική  αρχή  την  αίτηση  χρηματοδότησης  βάσει  του προγράμματος,  ανεξάρτητα  αν  ο  δικαιούχος  έχει  εκτελέσει  όλες  τις σχετικές πληρωμές.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

24.Οι  επιχειρήσεις  που  θα  συμμετέχουν  στη  δράση  πρέπει  να  τηρούν  τη  νομοθεσία  περί  υγείας  και  ασφάλειας  των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

25.Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:-Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),-Αδήλωτη εργασία(2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι),για τους  λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017.

Επισημαίνεται ότι :

A.

i)Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο.  Οι  ενισχύσεις  ήσσονος  σημασίας  που  έχουν  χορηγηθεί  νομίμως  πριν  από  τη  συγχώνευση  ή  την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

ii)Αν  μία  επιχείρηση  διασπαστεί  σε  δύο  ή  περισσότερες  επιχειρήσεις,  η  ενίσχυση ήσσονος  σημασίας  που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας.  Εάν  ο  εν  λόγω καταλογισμός  δεν  είναι  δυνατός,  οι  ενισχύσεις  ήσσονος  σημασίας  πρέπει  να κατανέμονται  αναλογικά  με  βάση  τη  λογιστική  αξία  των  ιδίων  κεφαλαίων  των  νέων επιχειρήσεων  κατά  την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

Β.  Εάν  μία  επιχείρηση  δραστηριοποιείται ή  δραστηριοποιηθεί σε  τομείς  που  εξαιρούνται  της  εφαρμογής  του  Καν.  (ΕΕ) 1407/2013 και ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και σε επιλέξιμες δραστηριότητες, η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τις επιλέξιμες δραστηριότητες. Προκείμενου να διασφαλίζεται η μη χρηματοδότηση των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων, για το σύνολο των δαπανών  της  παρούσας  πρόσκλησης  απαιτείται  η  διακριτή  λογιστική  παρακολούθηση  καθώς  και  διάκριση  των κέντρων κόστους.

Γ. Η επένδυση πραγματοποιείται ή θα πραγματοποιηθεί σε εγκατάσταση της επιχείρησης εντός της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής της ΒΑΑ Καλαμάτας.(βλ. Παράρτημα V)

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης :

  • Επιχειρήσεις που  εντάσσονται(υφιστάμενες  και  νέες)  ή  σκοπεύουν  να  ενταχθούν  (υπό  σύσταση) σε  ήδη  οργανωμένο ομοιόμορφο  δίκτυο  διανομής προϊόντων ή  παροχής  υπηρεσιών  και  οι  οποίες  εκμεταλλεύονται  κατόπιν  σχετικών συμβάσεων  άδειες  εκμετάλλευσης  δικαιωμάτων  διανοητικής  ιδιοκτησίας,  που αφορούν  συνήθως  εμπορικά  σήματα  ή διακριτούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ.  franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ.).
  • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή το δικαίωμα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
  • Μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες  επιχειρήσεις,  ήτοι  επιχειρήσεις  που  δεν  πληρούν  τα  κριτήρια  που  ορίζονται  στο παράρτημα Ι του Καν. 651/2014 (Παράρτημα IV).
  • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι, όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών (Κ.Δ.) και οι επιμέρους υποκατηγορίες τους είναι οι εξής :

  1. Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρο
  2. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

           2.1 Μηχανήματα -εξοπλισμός

           2.2 Μεταφορικά Μέσα

       3.Λογισμικό –υπηρεσίες λογισμικού

          3.1 Λογισμικό

          3.2 Ιστοσελίδα

          3.3 E-Shop(πέραν της Ιστοσελίδας)

        4.Πιστοποίηση Προϊόντων -Υπηρεσιών -Διαδικασιών

5.Προβολή –Προώθηση–Δικτύωση

        6.Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη

        6.1 Δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

        6.2 Δαπάνες τεχνικών/εξειδικευμένων μελετών –μελετών μηχανικού

        6.3 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου

         7.Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών

         8. Λειτουργικές δαπάνες

Προϋπολογισμός έργων

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 940.000,00€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δύναται να κυμαίνεται:

Α. από 10.000,00€έως 50.000,00€ για Υφιστάμενες (Κατηγορία Α) και Νέες(ΚατηγορίαΒ.1) επιχειρήσεις όπου το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους.

Β. από 10.000,00€έως 60.000,00€ για Υπό Ίδρυση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) όπου το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.

Ένταση της ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε :

Α. 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ)1407/2013 (De –minimis) για Υφιστάμενες (Κατηγορία Α) και Νέες (Κατηγορία Β.1) επιχειρήσεις όπου το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στην εκσυγχρονισμό τους.

Β. 70% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De –minimis)για Υπό σύσταση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) όπου το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.

Διάρκεια των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δέκα οχτώ(18) μήνες.

Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων

Περίοδος υποβολής

Έναρξη υποβολής προτάσεων  :23/06/2021

Λήξη υποβολής προτάσεων       :03/09/2021