Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ή ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις, που νομίμως δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα επιλέξιμα ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, δεν εντάχθηκαν στην προηγούμενη Πρόσκληση του ΠΕΠ.Θ με ΑΔΑ: ΨΒ9Π7ΛΡ-ΒΛΟ για ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης λόγω covid-19 («ΑΝΑΣΑ Ι») ή εφόσον εντάχθηκαν δεν έχουν εγκεκριμένη Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που να οδηγεί σε πληρωμή, έχουν μείωση κύκλου εργασιών και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 7.000,00€.

Ειδικότερα , το ποσό δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται ως εξής :

  • Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020, το ποσό ορίζεται σε 2.000 € ανεξαρτήτως ποσού εξόδων τους στο 2020, και η μείωση στον κύκλο εργασιών τους λαμβάνεται ίση με 100%.
  • Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις , που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019 και έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ή αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1-4-2019 και μετά) έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας στο 2019, το ποσό ορίζεται ως εξής:

Μείωση τζίρου από 20% και έως 40%- Επιχορήγηση 2.000 €

Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60%- Επιχορήγηση 3.500 €

Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80%- Επιχορήγηση 5.000 €

Μείωση τζίρου άνω του 80%  – Επιχορήγηση 7.000 €

υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δεν υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στη Θεσσαλία το 2020. Εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 υπολείπεται του παραπάνω προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 και με ελάχιστο ποσό 2.000€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό δικαιούμενης επιχορήγησης συναρτώμενα με τα παραπάνω, προκύπτουν από το άθροισμα:

1) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

2) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

3) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

4) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση (πλην αυτών που αφορούν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

5) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

6) των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (πλην αυτών που αφορούν σε Αγροτικές-Βιολογικές

δραστηριότητες)

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει συσχετιζόμενα με το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 φορολογικής χρήσης 2020 : 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485.

Το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης θα πρέπει να μετατραπεί αποδεδειγμένα σε Κεφάλαιο Κίνησης στο έτος 2022, χωρίς καμία επικάλυψη των ιδίων εξόδων από καμία άλλη δημόσια επιχορήγηση.

Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2022 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης, ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του ποσού της δημόσιας επιχορήγησης που λαμβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης και με διασταυρωτικούς ελέγχους. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2023 και αφού έχουνυποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, με ποινή καταλογισμού και δημοσιονομικής διόρθωσης θα απαιτηθεί η επιστροφή του συνόλου του ποσού της δημόσιας επιχορήγησης που λήφθηκε, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Περίοδος υποβολών

Hμερομηνία έναρξης :30/03/2022

Kαταληκτική ημερομηνία : 29/04/2022