Πρόσκληση Leader για τον Κεντρικό και Νότιο Έβρο

Προθεσμία: June 3, 2019

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι ο κεντρικός και νότιος Έβρος και συγκεκριμένα οι Δήμοι, Αλεξανδρούπολης (εκτός της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης), Σαμοθράκης και Σουφλίου, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.531.500,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως :

• Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών και Δασικών προϊόντων
• Οικοτεχνίες
• Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής
• Βιοτεχνίες Μεταποίησης – Κατασκευών
• Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής
• Επιχειρήσεις Εμπορίου
• Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 07/03/2019 και ώρα 13.00 έως 03/06/2019.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΑΣ