Πρόσκληση Leader για την Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας

Προθεσμία: December 2, 2019

Συνοπτικά, οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε παρεμβάσεις Ιδιωτικών Έργων είναι οι ακόλουθες:

19.2.1.1: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα.
Στήριξη ενεργειών κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος, στην υλοποίηση δραστηριοτήτων επίδειξης και ενημέρωσης και στις βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και επισκέψεις σε αυτές του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής παρέμβασης που απασχολείται στο γεωργικό τομέα (μέλη συνεταιρισμών ή συνεργατικών σχημάτων, αγροτών, κ.ά), προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και πρακτικές για την επίλυση πιθανών προβλημάτων τους, να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.

19.2.1.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών.
Στήριξη ενεργειών κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος, στην υλοποίηση δραστηριοτήτων επίδειξης και ενημέρωσης και στις βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές καθώς και επισκέψεις ατόμων που απασχολούνται σε ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης, προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και πρακτικές για την επίλυση πιθανών προβλημάτων τους, να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.

19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν.
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων της περιοχής. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση και συγχωνεύσεις πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής μεταποιητικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους.

19.2.2.3  Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού
Εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

19.2.2.6  Ενίσχυση οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων 
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, στους τομείς: α) Της οικοτεχνίας που περιλαμβάνει τρόφιμα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων από τον επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για άμεση διάθεση στον καταναλωτή.
β) Πολυλειτουργικών αγροκτημάτων που συνδυάζουν την καλλιέργεια/παραγωγή προϊόντων(φυτικής ή/και ζωικής παραγωγής με την επισκεψιμότητα(υποδοχή, φιλοξενία, εστίαση κλπ). Στις επιχειρήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται επίσης εκπαίδευση, συμμετοχή σε δραστηριότητες, οικοτεχνία, εκθετήρια και μουσειακά εκθέματα, επιδεικτική λειτουργία εγκαταστάσεων κλπ.

19.2.3.1  Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η στήριξη για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, μετεγκατάσταση και συγχωνεύσεις πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής επιχειρήσεων που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν.

19.2.3.3  Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

19.2.3.4  Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση  και του εμπορίου
Ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.

19.2.3.5  Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.)
Ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με σκοπό  να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού και να συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης.

19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.
Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.
Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουρ¬γία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με στόχο την ανάδειξη προϊόντων (όπως παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, συνεταιρισμοί, μεταποιητές).

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σε κάθε υποδράση.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Άρτας

Νομός Πρέβεζας

Το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Άρτας και το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας με τους περιορισμούς που ισχύουν στην υποδράση 19.2.3.3.

Όροι και προϋποθέσεις

1. Εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης στήριξης και της πληρότητας αυτής.

2. Επιλεξιμότητα του δικαιούχου.

3. Κριτήρια επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που συνδέονται με την ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη.

4. Συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής.

5. Εύλογος χαρακτήρας των υποβληθεισών δαπανών του άρθρου 67 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εξαιρουμένων των συνεισφορών σε είδος και του κόστους απόσβεσης.

Επιπροσθέτως εξετάζεται ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρα της υπό ένταξης πράξης. Πράξεις των οποίων το φυσικό αντικείμενο δεν συνιστά ολοκληρωμένο ή/και λειτουργικό χαρακτήρα δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση.

Επιτρέπεται η κατάθεση μόνο μίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ ανά υποδράση στα πλαίσια της ίδιας Πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014–2020.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ δραστηριοτήτων στις υποδράσεις αναφέρονται αναλυτικά στο “Έντυπο IV_2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ KΑΔ ΕΤΑΝΑΜ της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, παρουσιάζονται στην Πρόσκληση.

Τι χρηματοδοτείται

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται ανάλογα με την υποδράση και αναφέρονται στην Πρόσκληση . Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις υποδράσεις είναι συνοπτικά:

1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.

2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων.

3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.

4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.

5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.

6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.

7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις.

10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.

11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου.

12. Αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στην Πρόσκληση

Περίοδος υποβολής

από 2/7/2019 έως 2/12/2019

Για να ενημερωθείτε κάντε εγγραφή εδώ