Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν, θα αξιοποιούν τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης που έχει πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της RIS3, όσον αφορά:

 • τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής ζήτησης με βάση τα προϊόντα αγροδιατροφής, η οποία εδράζεται στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείς όπως η φαρμακευτική, η κοσμετολογία και η βιομηχανία διατροφής
 • την αξιοποίηση και περαιτέρω εμβάθυνση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί στον τομέα της μαστίχας, ή/και άλλων προϊόντων της περιφέρειας που εντάσσονται στους τομείς προτεραιότητας της RIS3, καθώς και αξιοποίηση της ένταξης της μαστίχας στον κατάλογο των Φυσικών Φαρμάκων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου
 • την αξιοποίηση του σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος που ανέδειξε η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, από επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, για την ανάληψη περαιτέρω εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μαστίχας
 • τις δυνατότητες αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας
 • τις δυνατότητες αναβάθμισης των τεχνολογικών δυνατοτήτων του τοπικού παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και δημιουργίας απασχόλησης και εισοδήματος στην περιοχή.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπό σύσταση επιχειρήσεις που μετά τη σύστασή τους θα δραστηριοποιηθούν στον Κωδικό Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 72 «Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη» για να παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς/προϊόντα που εντάσσονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS3).

Περίοδος υποβολής

από 6/3/2017 έως 5/5/2017 (έως τις 14.00)

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβληθούν  στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 

Τι χρηματοδοτείται

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν δύναται να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης. Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης μπορεί να υλοποιήσει αίτηση χρηματοδότησης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της αίτησης χρηματοδότησης δεν επιχορηγούνται.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης στα Σχετικά αρχεία. Ενδεικτικά οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

 • Κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας ή άλλες άδειες εκμετάλλευσης
 • Λοιπές δαπάνες
 • Μελέτες – έρευνες αγοράς
 • Αμοιβές προσωπικού

 

Σχετικά αρχεία

 

Τα στελέχη της εταιρείας μας εκτός από την μεγάλη εμπειρία στην κατάθεση τεχνοοικονομικών μελετών για επιδοτούμενα προγράμματα, έχουν εμπειρία στην αξιολόγηση και στον έλεγχο αυτών των προγραμμάτων. Τα στελέχη της εταιρείας μας είναι ενταγμένα στο μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ και  στο μητρώο αξιoλογητών και ελεγκτών του αναπτυξιακού νόμου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν δωρεάν προαξιολόγηση για τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ παρακαλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα http://goo.gl/forms/1qiGg8zuH7