Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα

Το πρόγραμμα επιδότησης “Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα” προβλέπει επιχορήγηση 50%, μέσω ΕΣΠΑ, σε υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους παρακάτω πίνακες με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009. Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων μόνο σε οργανωμένες και θεσμοθετημένες βάσει του Ν. 4458/65 (ΦΕΚ 33/Α’/65) ή/και Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α’/97) ή/και Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143/Α’/11), ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Τεχνοπόλεις, και Επιχειρηματικά Πάρκα.

Δικαιούχοι του προγράμματος: Α. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, των κλάδων :

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10,11 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών *

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών.

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης.

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18 Εκδόσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.

21 Παραγωγή Βασικών Φαρμακετικών Προϊόντων και Φαρμακευτικών Σκευασμάτων

22 Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών προϊόντων

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31 Κατασκευή επίπλων

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

37 Επεξεργασία λυμάτων

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών

39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

58 Εκδοτικές Δραστηριότητες

62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

71.20 Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας *

96.01 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων.

* Εξαιρούνται οι δραστηριότητες της μεταποίησης των προϊόντων του τομέα της Γεωργίας. Β. Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες , διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές. Γ. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη. Κατηγορίες Επενδύσεων Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις σε πάγια και άϋλες επενδύσεις με ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας την 14η Δεκεμβρίου 2012. Οι επιλέξιμες ενέργειες αναλύονται ως ακολουθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I: Επενδύσεις σε πάγια. 1. Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 2. Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών. 3. Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης 4. Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούριο χώρο παραγωγής. 5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 6. Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ). Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός κάθε μορφής για να είναι επιλέξιμος πρέπει οπωσδήποτε να είναι καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας, όπως θα προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις, εγγυήσεις και έγγραφα του προμηθευτή. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: Άϋλες επενδύσεις. 7. Ενέργειες μετεγκατάστασης. 8. Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης. 9. Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στην νέα θέση και την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης. Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες: • Για την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, εγκατάσταση του εξοπλισμού οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από το προσωπικό και μεταφορικά μέσα της επιχείρησης. • Ο ΦΠΑ για καμία κατηγορία δαπανών καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ΄ ολοκλήρου την επιχείρηση. • Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, ενοίκια. • Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος. Σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών κατά παράβαση του παρόντος όρου, οι δαπάνες θα περικόπτονται. • Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου. Οι επιλέξιμες δαπάνες επιχορηγούνται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Διάρκεια Υλοποίησης και ύψος προϋπολογισμού : Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00 € έως μέγιστο 400.000,00 € και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης αυτών μέχρι 31.3.2015. Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ. Προθεσμίες Υποβολής Η περίοδος υποβολών του προγράμματος Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα του ΕΣΠΑ ορίζεται από 15 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2013 (παράταση).