Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (εκσυγχρονισμός, ίδρυση και επέκταση) (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014), οι οποίες στοχεύουν σε: προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και της υδατοκαλλιέργειας.

Θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στους παρακάτω τομείς:

Β1. Τουρισμός,

 • Εκσυγχρονισμός Υποδομών Διανυκτέρευσης (σύμφωνα με την ΚΥΑ 2986/25-11- 2016 «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά εκσυγχρονισμοί ενοικιαζόμενων δωματίων, camping και ξενοδοχείων έως 30 δωματίων. Επιτρέπεται η ίδρυση τουριστικού καταλύματος, μόνο εάν αφορά σε τουριστικά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4276/2014, όπως ισχύει.
 • Λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις
 1. την ίδρυση νέων μονάδων
 2. τη μηχανολογική ή/και τη κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων
 • τον εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων όπως θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες (καταδυτικός τουρισμός, καταδυτικά πάρκα κτλπ)

Β2. Βιοτεχνίες-Κατασκευές,

 1. την ίδρυση νέων μονάδων
 2. τη μηχανολογική ή/και τη κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων.
 • τον εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων.

όπως:

• Βιοτεχνίες που συνδέονται με αλιευτικές δραστηριότητες (παραγωγή αλιευτικών διχτυών/σχοινιών/σπάγκων, κατασκευή κιβωτίων συσκευασίας/συντήρησης αλιευμάτων κλπ).

• Βιοτεχνίες κατασκευής προϊόντων που συνδέονται με τον θαλάσσιο τουρισμό ή αθλητισμό(κατασκευή ιστιοσανίδων, πέδιλων για θαλάσσιο σκι κλπ).

• Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής και αθλητισμού.

Β3. Εμπόριο.

 1. την ίδρυση νέων μονάδων
 2. τη μηχανολογική ή/και τη κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων.
 • τον εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων.

Επιχειρήσεις χονδρικού και/ή λιανικού εμπορίου:

• προϊόντων συσκευασίας και συντήρησης αλιευμάτων.

• Προϊόντων που συνδέονται με την αλιεία και την αλιευτική δραστηριότητα.

• προϊόντων που συνδέονται με τον θαλάσσιο τουρισμό και αθλητισμό και τις πλωτές μεταφορές.

Β4. Εστίαση.

 1. την ίδρυση νέων μονάδων
 2. τη μηχανολογική ή/και τη κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων.
 • τον εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων.

όπως παραδοσιακές ταβέρνες και μεζεδοπωλεία, με προτεραιότητα σε εκείνες που η λειτουργία τους βασίζεται στην «αλιευτική γαστρονομία».

Β5. Υπηρεσίες,

 1. την ίδρυση νέων μονάδων
 2. τη μηχανολογική ή/και τη κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων.
 • τον εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων.

όπως:

• επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, υπηρεσίες ρυμούλκησης).

• ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την θάλασσα και τις παράκτιες περιοχές (π.χ. συλλογή απορριμμάτων, ανακύκλωση).

• λοιπές υπηρεσίες (ιατρεία, παιδικοί σταθμοί, γυμναστήρια κλπ)

Για τις μονάδες διανυκτέρευσης ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα αφορούν αποκλειστικά ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping και μικρά ξενοδοχεία έως 30 δωμάτια. Αποκλείονται τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
 2. Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα αφορούν αποκλειστικά εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μονάδας. Αποκλείονται ιδρύσεις και επεκτάσεις (αύξηση δυναμικότητας).
 3. Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για τουριστικά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4276/2014, όπως ισχύει.
 4. Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός έργου 200.000,00€

Για την εστίαση ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός έργου 80.000,00€

Δικαιούχοι ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσης είναι:

 • αλιείς η ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ)
 • μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση. Στην περίπτωση πράξεων με δικαιούχους αλιείς, που υπάγονται στο άρθρο 63.1.β (Καν. ΕΕ 508/2014) και υλοποιούν δράσεις που συνδυάζονται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, οι αλιείς οφείλουν να παραδίδουν την αλιευτική τους άδεια και δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης.
 1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και η επένδυση να πραγματοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης ώστε τα οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρέουν να εξυπηρετούν το τοπικό πρόγραμμα της περιοχής.
 2. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

  Περιοχές εφαρμογής

 

Δήμος Δημοτική Ενότητα
Νότιας Κέρκυρας Κορισσίων
Λευκιμμαίων
Μελιτειέων
Ημερομηνία υποβολών

Έναρξη υποβολής: 12/01/2022

Λήξη υποβολής:     31/03/2022

Γραφτείτε εδώ για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Leader