Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών για τον Ν. Χαλκιδικής

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών για τον Ν. Χαλκιδικής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

  • Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός) (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014), οι οποίες στοχεύουν σε:

α) στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

β) ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης σύμφωνα με την τοπική στρατηγική, θα ενισχυθούν:

  1. Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων εστίασης (με δικαιούχους αλιείς)
  2. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (με δικαιούχους αλιείς)
  3. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης (με δικαιούχους αλιείς)
  4. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (με δικαιούχους μη αλιείς)
  5. Λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (με δικαιούχους μη αλιείς)
  6. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης (με δικαιούχους μη αλιείς)
  7. Χώροι εστίασης και αναψυχής (με δικαιούχους μη αλιείς)

Δικαιούχοι ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσης είναι:

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
  • μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δήμος Τοπική / Δημοτική Κοινότητα
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δημοτική Κοινότητα Αμμουλιανής
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Τοπική Κοινότητα Νέων Ρόδων
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Τοπική Κοινότητα Ουρανουπόλεως
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Συκέας
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Τοπική Κοινότητα Σάρτης

Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 10/11/2021 

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 24/01/2022