Επιδοτήσεις έως 65% για την ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων

Προκηρύχθηκε το Μέτρο 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, σηροτροφίας- σαλιγκαροτροφίας, ζωοτροφών, σπόρων, ανθέων, αρωματικών  & φαρμακευτικών φυτών. 

Οι υποβολές προτάσεων ξεκινούν την 30η Δεκεμβρίου 2013 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πρόσκλησης που έχει οριστεί σε 100.000.000€ .

 

Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι:

1)  πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της “Σύστασηςτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003” σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L124/36/20-5-03.

2)οι επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. €, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ του μέγιστου ποσοστού του άρθρου 4, παράγραφος 1 της ΚΥΑ.

3)οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης.

Οι δικαιούχοι ενίσχυσης πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.

Σημείωση:

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει:

1)να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

2)να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδής δραστηριότητες

3)να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244/1-10-04).

4)να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας

5)να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

6)να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί ούτε θα υποβληθούν για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

7)να υποβάλλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα

8)να μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα

9)να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό. Σημειώνεται ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του αιτούμενου κόστους της επένδυσης.

10)να μην είναι υπό ίδρυση

11)να μη λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, εταιρειών αστικού δικαίου και κοινοπραξίας,

12)να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Τομείς Δραστηριότητας

Οι Τομείς δραστηριότητας των επιλέξιμων επιχειρήσεων είναι:

 • Κρέας
 • Γάλα
 • Αυγά – Πουλερικά
 • Μέλι
 • Σηροτροφία – Σαλιγκαροτροφία
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά
 • Άνθη
 • Ζωοτροφές
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Φαρμακευτικά & Αρωματικά Φυτά

 

 • Δαπάνες για τις οποίες παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες):
 • α) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
  β) Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
  γ) Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως προβλέπεται στις εθνικές διατάξεις.
  δ) Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
  ε) Την αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου
  Πελάγους.
  στ) Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 & Καν.142/11), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων
  αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
  ζ) Τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
  η) Τα απρόβλεπτα ενισχύονται μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης εφόσον αφορούν επιλέξιμες δαπάνες.
  θ) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργίααναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία,σήμανση) καθώςκαι οι δαπάνες κατασκευής και ανάρτησης επεξηγηματικής πινακίδας ή διαφημιστικού πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης.
  ι) Την απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κλπ).
  ια) Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
  ιβ) Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000 €.
  ιγ) Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.
  ιδ) Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή / και εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής αριθμ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ.89/449/ΕΟΚ και της 25ης /10/10 αριθ.2010/642/ΕΕ.
 •  

Η νέα προκήρυξη του Μέτρου 123Α,  είναι απλοποιημένη σε σχέση με παλαιότερες, στα εξής κυρίως σημεία:

1)για την ίδια συμμετοχή αρκεί απλή αναφορά, χωρίς να ζητείται τεκμηρίωση με την προσκόμιση αποδεικτικών τραπεζικών λογαριασμών και δυνατότητας δανεισμο

2)δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΤΕΑΝ – ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας) για τη λήψη ευνοϊκού δανείου παράλληλα με την επιδότηση

3) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερους του ενός αγροτικού τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στα πλαίσια ενιαίας μελέτης,

4) τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων από Χώρες εκτός της Ε.Ε., υπό προϋποθέσεις

5) εξαιρείται η υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη μορφή στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και των Περιφερειών της Χώρας, ενώ προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων με τη διαδικασία να καθοριστεί με υπουργική απόφαση

6) προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής μετά την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα

7)δίνεται το περιθώριο υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης και τη διενέργεια ελέγχου

8) προβλέπεται μείωση του χρονικού διαστήματος υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής από τους 12 στους 8 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης, τόσο για την πρώτη αίτηση πληρωμής όσο και για το χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου

9)προβλέπεται η συμμετοχή εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων

10)παρέχεται η δυνατότητα για λήψη προκαταβολής επί της επιδότησης.