Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων για την Αρκαδία

«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων»

Αφορά τους εξής Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας:

1) Δήμος Τρίπολης, με εξαίρεση την πόλη της Τρίπολης (Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης)
2) Το σύνολο του Δήμου Γορτυνίας
3) Tο σύνολο του Δήμου Μεγαλόπολης

Σκοπός της δράσης

Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η ΟΤΔ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες μεταποίησης και τουρισμού.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή νεοσύστατες που έχουν ως αντικείμενο οικονομικές δραστηριότητες μεταποίησης & τουρισμού και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της παρούσας πρόσκλησης.
Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει να έχουν ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες, για την ενισχυόμενη επένδυση, εντός της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020».
Ειδικότερα, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις για την παρούσα Δράση διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
✓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Νεοσύστατες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 ή θα συσταθούν μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, και θα διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
✓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

1) Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να έχουν εγκατάσταση και να πραγματοποιούν τις αντίστοιχες δαπάνες, για την ενισχυόμενη επένδυση εντός της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
2) Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
3) Το επενδυτικό Σχέδιο θα αφορά μόνο στους επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας (ΚΑΔ).
4) Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων,
5) Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται (τουλάχιστον) η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφο απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση ή Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας.
6) Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΝΕΠΑ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 όπως ισχύει)και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
7) Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν το σύνολο ή μέρος της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου (ως επιλέξιμου) Επενδυτικού Σχεδίου, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε και με δανεισμό.
8) Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
9) Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: «Ορισμός προβληματικών της παρούσας πρόσκλησης»,
10) Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
11) Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017) και συγκεκριμένα, να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:
– Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα / 3 έλεγχοι)
– Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα / 2 έλεγχοι)
12) Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

13) Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.), σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.
14) Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100 000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
15) Διευκρινιστικά επισημαίνεται:
i) Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες
ii) Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.
16) Να περιλαμβάνουν στο υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιό τους, δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
17) Να δεσμευτούν, με Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα Επενδυτικά τους Σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
18) Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.
19) Να υποβάλλουν Επενδυτικό Σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα πρόσκληση.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του Επενδυτικού Σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης της πρότασης/αίτησης ενίσχυσης.

Δεν εντάσσονται στην δράση

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά τους:
• Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, σε σχέση με την ιδιότητά των κύριων εταίρων / μετόχων.
• Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shopinshop).

Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν προς ενίσχυση θα αφορούν, ενδεικτικά στις παρακάτω κατηγορίες δραστηριοτήτων:

1) Τουρισμός (υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων, υπηρεσίες εστίασης, διοικητικές / υποστηρικτικές δραστηριότητες)
2) Παραγωγή/Επεξεργασία προϊόντα Διατροφής / αγροδιατροφής (δεύτερη μεταποίηση)
3) Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
4) Παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων (προϊόντα ξυλείας, μέταλλα, χημικές ουσίες και προϊόντα κλπ)
5) Επεξεργασία μετάλλων
6) Χαρτοποιία
7) Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
8) Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού
9) Δομικά Υλικά
10) Ορυχεία – Λατομεία
11) Διαχείριση αποβλήτων
12) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
13) Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών

Προϋπολογισμός έργων

Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) μπορεί να κυμαίνεται από 50.000,00 € έως 300.000,00 €.

Ύψος επιχορήγησης

Τα ποσοστά ενίσχυσης με δημόσια χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι 65% Δημόσια Επιχορήγηση, ενώ το 35% του κόστους του Επενδυτικού Σχεδίου είναι Ιδιωτική Συμμετοχή.

Περίοδος υποβολής

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων θα διαρκέσει από Τρίτη 29/03/2021 έως  01/08/2021