Το Organizational Behavior Management (OBM) είναι η εφαρμογή των νόμων της επιστήμης της συμπεριφοράς στην εργασία και την κεντρική διοίκηση (business – government). Περιλαμβάνει την εφαρμογή στην πράξη των αρχών της επιστήμης με στόχο την παραγωγή καθοριστικών αλλαγών στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Επιλύει ζητήματα όπως βελτίωση παραγωγικότητας, ελλειμματική ποιότητα παρεχόμενου προϊόντος, εργατικά ατυχήματα κ.α.

Δωρεάν συνεδρία για 60 λεπτά. Γραφτείτε εδώ.

Evidence based


Τα αποτελέσματα είναι απολύτως μετρήσιμα και υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση

Εκτός από τον χώρο της συμπεριφορικής ψυχολογίας που αποτελεί την θεωρητική βάση του OBM, και άλλοι έχουν συμβάλει στην εξέλιξη του Organizational Behavior Management (ΟΒΜ) όπως ο Fredrick Taylor, ο “πατέρας” του επιστημονικού μάνατζμεντ, αναφέρεται συχνά ως μία από τις επιρροές. Υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που υποστήριξε την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων προκειμένου να βελτιώσει την αποδοτικότητα τόσο των εργαζομένων όσο και των ίδιων των οργανισμών.

Το ΟΒΜ βασίζεται αποκλειστικά στη αναγνώριση και εργαλειοποίηση των φυσικών νόμων που  διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και ιστορικά έχει επικεντρωθεί στην αναγνώριση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών μεταβλητών που επηρεάζουν άμεσα την ορατή και μετρήσιμη (όχι αυτο-αναφερόμενη) απόδοση των εργαζομένων. Επικεντρώνεται στην απομόνωση, ανάλυση και τροποποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα.

System Analysis

Ανάλυση και τροποποίηση διαδικασιών και παραγωγή του μέγιστου οφέλους για τον οργανισμό.

Organizational Change

Επιστημονική διαχείριση οργανογράμματος, αναδιοργάνωσης και εφαρμογής οργανωσιακών αλλαγών επιχειρήσεων και κρατικών δομών.

Behavior-Based Safety

Ανάλυση και τροποποίηση των καθοριστικών μεταβλητών με στόχο την προαγωγή της ασφάλειας των εργαζομένων. Επικεντρώνεται στην αλλαγή των συμπεριφορών των εργαζομένων σχετικά με την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και την ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων.

Performance Management

Αλλαγή των συμπεριφορών των εργαζομένων προς όφελος του οργανισμού και μετρήσιμη αύξηση της παραγωγικότητας και των επιδόσεών τους. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης των επιθυμητών συμπεριφορών των εργαζομένων (bonus) καθώς και προγραμμάτων ενίσχυσης επιθυμητών συμπεριφορών πελατών (loyalty programs).

Επικοινωνήστε μαζί μας