Πρόσκληση Leader για την Νότια Εύβοια και Σκύρο

Προθεσμία: August 8, 2019

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η Koινοπραξία των εταιρειών “Aναπτυξιακή Eύβοιας  ΑΕ – Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ – ΟΤΑ” καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του  Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης:  28/05/2019 – ώρα έναρξης: 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης:  08/08/2019 – ώρα λήξης: 15:00