Πρόσκληση Leader για την Λέσβο

Προθεσμία: August 5, 2019

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της ΟΤΔ “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε – ΕΤΑΛ Α.Ε ” για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενισχύονται έργα-επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς: της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό ή μη γεωργικό προϊόν, επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων, του τουρισμού, της βιοτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και της παροχής υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση γενικών και ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.227.500,00€

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση.

Ημερομηνία έναρξης:
21/05/2019
Ημερομηνία λήξης:
05/08/2019