Πρόσκληση Leader για τα Χανιά και Ρέθυμνο

Προθεσμία: August 30, 2019

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER (Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα), η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης (προτάσεις) για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER της ΟΤΔ που αποτελείται από όλες τις Δημοτικές ενότητες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (εκτός της Δημοτικής Ενότητας  Χανίων) και τις Δημοτικές Ενότητες Λαππαίων, Νικηφόρου Φωκά και Φοίνικα, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Οι υποδράσεις στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι οι εξής :

ΔΡΑΣΕΙΣ/ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ Δ.Δ. (€) ΚΑΝ. ΠΛΑΙΣΙΟ % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 260.000,00
Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013
65% έως 200.000 € Δημόσια Δαπάνη
19.2.2.6  Ενίσχυση επενδύσεων της οικοτεχνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 325.000,00
Άρθρο 17, παρ. 1β. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013
50% έως 200.000 € Δημόσια Δαπάνη
Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013
65% έως 200.000 € Δημόσια Δαπάνη
19.2.3. Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 525.000,00
Άρθρο 17, παρ. 1β. Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, παράρτημα ΙΙ Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
50% έως 600.000 € συνολικό κόστος
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 495.000,00
Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014.
45% έως 600.000 € συνολικό κόστος
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και  του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 360.000,00
Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014.
45% έως 600.000 € συνολικό κόστος
19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 360.000,00 Άρθρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014. 45% έως 600.000 € συνολικό κόστος
19.2.7. Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας 65.000,00 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 35 / Καν. (ΕΕ) 1407/2013 65% έως 200.000 € Δημόσια Δαπάνη
19.2.7.3. Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 65.000,00 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 35 / Καν. (ΕΕ) 1407/2013 65% έως 200.000 € Δημόσια Δαπάνη

 

Η παρούσα πρόσκληση έχει συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.455.000,00 € σε όρους Δημόσιας Δαπάνης.

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:  11 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:  30 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ