Προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Ν. 4399/2016

Προθεσμία: September 30, 2020

Σκοπός του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται όλα τα επενδυτικά σχέδια που είναι επιλέξιμα με τον Νόμο 4399/16, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 4 α του Άρθρου 7 του νόμου 4399/16

Επιλέξιμες Δαπάνες

Τα υπαγόμενα στο καθεστώς « Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού » επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων:

α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων,

β) αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

αα) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

ββ) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα τουεπενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,

γγ) η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρουςτης αγοράς,

δδ) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνταιαπό τις επιλέξιμες δαπάνες, και

εε) η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ,

γ) μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων με την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουνστην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης,

δ) αγορά μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με τους περιορισμούς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 καιτης περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 8.

Είδος ενίσχυσης

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 10.

Ύψος Ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορηγούνται με βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 30/09/2020

 

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα γραφτείτε εδώ