Ανακοινώθηκε η πρόσκληση Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

 Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Γενικά – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης τα οποία συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027. Στόχος της εφαρμογής του καθεστώτος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 είναι να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και η  μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ωφελούμενοι της δράσης – οροί & προϋποθέσεις συμμέτοχης

 Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος ΔΑΜ είναι:

  • οι φορείς επενδύσεων, που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας.
  • Από πλευράς μεγέθους δικαιούχοι είναι:

      α. Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε. για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις)

      β. Μεγάλες Επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, μόνο εφόσον οι επενδύσεις αυτές  είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των Ε.Σ.Δ.Ι.Μ., υπό τον όρο, ότι συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το έτος 2050 και στην επίτευξη συναφών περιβαλλοντικών στόχων, αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο προσδιορισθέν έδαφος.

 

Προϋπόθεση για την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου στο Καθεστώς “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” είναι να έχει χαρακτηριστεί ως «Έργο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» σύμφωνα με την παραγρ. 2 του Άρθρου 14 και την παραγρ. 8 του Άρθρου 16 του Νόμου 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού

Για την υπαγωγή  απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

  • ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
  • ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
  • ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
  • ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Είδη ενισχύσεων και διαφοροποιήσεις ανά περίπτωση

 Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

  • επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών
  • επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Τα είδη ενισχύσεων παρέχονται αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό. Το είδος ενίσχυσης της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται μόνο για τις δαπάνες του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης επενδυτικού σχεδίου και υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Το κίνητρο της επιχορήγησης και της επιδότησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) 2022-2027 για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και Φλώρινας και το Δήμο Μεγαλόπολης και στο ενενήντα τοις εκατό (90%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και τους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας.

Οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων που αποτυπώνονται στον Χ.Π.Ε. αναφέρονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και προσαυξάνονται κατά 10 (δέκα) ποσοστιαίες μονάδες για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 (είκοσι) ποσοστιαίες μονάδες για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων
α/α Περιφέρειες Περιφερειακή ενότητα Μέγιστο ποσοστό περιφερειακών ενισχύσεων
Μικρές – πολύ μικρές επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μεγάλες επιχειρήσεις
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ όλη η περιφέρεια 70% 60% 50%
 2 ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ,  ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΙΝΙΑΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ 70% 60% 50%

 

 Για περισσότερες πληροφορίες γραφτείτε στην παρακάτω φόρμα 

Γραφτείτε για να σας ενημερώσουμε για τα προγράμματα