Πρόσκληση Leader για την Περιφέρεια Πέλλας

Προθεσμία: June 24, 2019

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων στους εξής τομείς :

  • Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων με τελικό αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
  • Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων με τελικό αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
  • Οικοτεχνίες
  • Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής
  • Βιοτεχνίες –χειροτεχνίες
  • Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής μετά την 1η μεταποίηση
  • Επιχειρήσεις Εμπορίου
  • Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  • Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων
  • Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 50 % έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υπο-δράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.
Ημερομηνία έναρξης: 
03/04/2019
Ημερομηνία λήξης: 
24/06/2019
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΑΣ