Πρόσκληση Leader για την Ημαθία

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρα 19.2.2, 19.2.3, 19.2.6 και 19.2.7 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. Α.Α.Ε – Ο.Τ.Α., ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 1η  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, να υποβάλλουν τις προτάσεις του στο πλαίσιο των Δράσεων 19.2.2. «Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους», 19.2.3. «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», 19.2.6. «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών», και 19.2.7. «Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων».

Οι δράσεις εφαρμόζονται στην Π.Ε. Ημαθίας και εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός των πολεοδομικών συγκροτημάτων των Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, οι οποίες πληθυσμιακά ξεπερνούν τις 15.000 κατοίκους. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.375.000,00€ (συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Εθνικών Πόρων).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης             : 15/04/2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης                 : 01/07/2019 και ώρα 15:00

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΑΣ