Πρόγραμμα Leader για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Πιερίας

Πρόγραμμα Leader για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Πιερίας

Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν μέσω της τοπικής στρατηγικής για ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 • 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού.
 • 19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.
 • 19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.)
 • 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.
 • 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού.
 • 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου.
Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/Leader αποτελεί το σύνολο της Π.Ε. Πιερίας, εξαιρούμενης της πόλης της Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή).​​

Επιλέξιμες δαπάνες

​Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων δύναται να είναι:

​1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού

 1. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς
 2. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
 3. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
 4. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων
 5. Γενικές δα​πάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων
 6. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 7. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης
 8. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης
 10. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση αυτεπιστασίας

Οι επιλέξιμες δαπάνες για κάθε υποδράση περιγράφονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης.

Περίοδος υποβολών

από 19/5/2023 έως 24/7/2023

Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα