Πρόγραμμα Leader για την Κεντρική και βόρεια Εύβοια

Προθεσμία: July 18, 2019

Το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής που σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών προκλήσεων που εντοπίστηκαν

Η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος καλύπτει την περιοχή που καλύπτουν τα διοικητικά όρια των Δήμων ΕρέτριαςΧαλκιδέων (εκτός της ΔΕ Χαλκιδέων)Διρφύων-ΜεσσαπίωνΜαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας & Ιστιαίας-Αιδηψού.

Η αναπτυξιακή προτεραιότητα που έχει τεθεί για την περιοχή παρέμβασης είναι η καθιέρωση της ως ένας ιδιαίτερης αξίας τόπος που καταφέρνει να αναπτύσσεται εξισορροπώντας νησιωτικές, ηπειρωτικές και περιαστικές επιρροές. Η αναπτυξιακή αυτή προτεραιότητα επιχειρείται να προσεγγιστεί με την εφαρμογή μιας  τοπικής στρατηγικής που αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα πλεονεκτήματα της περιοχής βάσει των ευκαιριών  που προσδιορίζει το ευρύτερο οικονομικόκοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον με παράλληλη μέριμνα για την αναστολή ή τον περιορισμό των ενδογενών και εξωγενών απειλών

Οι θεματικές κατευθύνσεις που έχουν επιλεγεί ως πλέον σημαντικές για την εξυπηρέτηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης είναι:

  • Η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΠ και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
  • Η διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
  • Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
  • Η προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης :  14/05/2019 – ώρα έναρξης: 13:00 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης     :  18/07/2019 – ώρα λήξης: 15:00

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΑΣ