Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λασιθίου

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λασιθίου

Επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προιόντων με αποτέλσμα γεωργικό ή μη γεωργικό ​προϊόν και βιοτεχνία, χειροτεχν​ία και παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση.

Υποδράση 19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Ενισχύονται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν (που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Υποδράση 19.2.2.4 – Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Ενισχύονται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών επιχειρήσεων όπως ενδεικτικά: α) επεξεργασία μετάλλου, πέτρας, ξύλου, χαρτιού, δέρματος, μαλλιού κλπ. β) είδη λαϊκής τέχνης (ξυλογλυπτική, κεραμική, αργυροχρυσοχοΐα, κατασκευές από γυαλί, ψηφιδωτά κλπ.) γ) κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού για αγροτικές δραστηριότητες δ) κατασκευή προϊόντων του κλάδου της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (μουσικά όργανα, κοσμήματα, παιχνίδια κλπ.) ε) παραγωγή ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση (παραδοσιακά γλυκά και αρτοσκευάσματα κλπ.)

Δικαιούχοι: α) Για την ίδρυση επιχειρήσεων: Φυσικά πρόσωπα μέχρι 35 ετών, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν νέοι/ες (μέχρι 35 ετών) με ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείρισή τους ασκείται αποκλειστικά από τους νέους/ες, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π) και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) β) Για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Υποδράση 19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Ενισχύονται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν (που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.​

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Λασιθίου

Εξαιρείται η εντός σχεδίου περιοχή του οικισμού της Ιεράπετρας​​

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων συνοπτικά:

 1. Αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.​
 2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις.
 10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου.
 12. Αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.
Υποβολή προτάσεων

από 24/5/2023 έως 31/7/2023