Πρόσκληση Leader για την Αρκαδία, Αργολίδα και Λακωνία

Προθεσμία: August 28, 2019

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Πάρνωνας Α.Ε.), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια/ προτάσεις στην 1η Πρόσκληση παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στους παρακάτω τομείς:

  • Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης (Υποδράσεις 19.2.1.1 & 19.2.1.2)
  • 1η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Yποδράσεις 19.2.3.1 & 19.2.2.2)
  • 2η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Yποδράσεις 19.2.2.4 & 19.2.3.4)
  • Μεταποίηση μη γεωργικών προϊόντων (Yποδράσεις 19.2.2.4 & 19.2.3.4)
  • Εμπόριο (Υποδράση 19.2.3.4)
  • Παροχή υπηρεσιών (Υποδράση 19.2.2.5)
  • Τουρισμός (Υποδράσεις 19.2.2.3 & 19.2.3.3)
  • Δασοκομικές τεχνολογίες (Υποδράση 19.2.6.2)
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων (Υποδράση 19.2.7.2)

Η Πρόσκληση αφορά στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, όπως αυτή αναφέρεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα IV_2.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 3.545.400,00€ για την παρούσα πρόσκληση.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 15/04/2019 ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 28/08/2019 ώρα 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΑΣ