Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών νήσου Λέσβου (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Ιδιωτικές επενδύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Λέσβο.

• Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς
• Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
• Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού με δικαιούχους επαγγελματίες αλιείς.
• Ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον δευτερογενή τομέα (μικρή βιοτεχνική δραστηριότητα) για ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
• Ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών, τουρισμός, εμπόριο)
• Εκσυγχρονισμός βελτίωση, επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στον δευτερογενή τομέα (μικρή βιοτεχνική δραστηριότητα)
• Εκσυγχρονισμός βελτίωση, επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών, τουρισμός, εμπόριο) σύμφωνα
• Συμπλήρωση του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.
• Ίδρυση-εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων με δικαιούχους νέους από 18 έως 29 ετών

Δικαιούχοι του προγράμματος

• Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
• Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιοχή εφαρμογής είναι ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου

Περίοδος υποβολής

από 17/9/2021 έως 19/11/2021

Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα.