Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στον Κεντρικό και Νότιο Έβρο (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER)

Οι υπαγόμενες δραστηριότητες της πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες:

  • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου
  • Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
  • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Περιλαμβάνει μεταποίηση αλλά και εμπόριο προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  • Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων
  • Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
  • Δράσεις αλιευτικού τουρισμού
  • Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις(ίδρυση, εκσυγχρονισμός) στον τομέα του τουρισμού, της βιοτεχνίας-μεταποίησης, του εμπορίου, της εστίασης και των υπηρεσιών.
Σε ποιους απευθύνεται
  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα),που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
  • μη αλιείς(φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιοχή εφαρμογής της Δράσης είναι οι Τοπικές Κοινότητες Μάκρης, Άνθειας και Λουτρού του Δήμου Αλεξανδρούπολης και η Δημοτική Κοινότητα Σαμοθράκης του Δήμου Σαμοθράκης.

Περίοδος υποβολής

από 15/9/2021 έως 8/12/2021

Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα.