Αποτελέσματα του προγράμματος Leader Λασιθίου

Η Επιτροπή Διαχείριση Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER) της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με την απόφαση της κατά την υπ’ αριθμ. 19/13-2-2014 συνεδρίαση, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (Άξονας 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013).

Υποβλήθηκαν συνολικά 32 προτάσεις με αιτούμενο συνολικό προϋπολογισμό 6.575.399,23 € και δημόσια δαπάνη 4.547.971,66 € .

H εταιρεία μας κατέθεσε τρείς προτάσεις στο μέτρο L 313-5  και εγκρίθηκαν και οι τρείς.

Οι εγκρίσεις είναι οι εξής:

A/ATITΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ
1Εκσυγχρονισμός παραδοσιακού καφενείου        34.009,00 €
2Ίδρυση παραδοσιακού καφενείου        28.342,00 €
3Δημιουργία εστιατορίου        68.486,00 €

Για να δείτε τη λίστα των εγκεκριμένων προτάσεων δείτε εδώ