Αποτελέσματα του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας Μέτρο 2.3 Μεταποίηση και εμπορία

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλίειας και συγκεκριμένα στο Μέτρο 2.3 Μεταποίηση και εμπορία εγκρίθηκε η εξής επενδυτική πρόταση:

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ
1ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ75204.86