Επιδότηση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με 100% επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ( β κύκλος)

Επιδότηση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με 100% επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ( β κύκλος)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι στα αναμενόμενα προγράμματα.

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Η Δράση « Νεοφυής Επιχειρηματικότητα » αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ελεύθερους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας .
Δυνητικοί Δικαιούχοι

Ενισχύονται:

(α) άνεργοι

(β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Κατηγορία Δικαιούχων Β:
Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας φορολογικό έτος 2015)

Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία / επιτηδευματία ή του εταίρου, σε επιχορηγούμενη εταιρεία από την 01/01/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. 

Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον το δηλούμενο εξ’ αυτής εισόδημα αντιπροσωπεύει έως και το 25% του συνολικώς δηλωθέντος εισοδήματος.

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων των δύο κατηγοριών επιτρέπονται προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Επιλέξιμες εταιρικές μορφές

Ατομική επιχείρηση (αφορά για ανέργους μόνο), Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Ενισχυόμενες Δαπάνες

1. Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), έως 60% του προϋπολογισμού

2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης), έως  8% του προϋπολογισμού

3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, έως 15% του προϋπολογισμού

4. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, έως 30% του προϋπολογισμού

5. Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας έως 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας

6. Προμήθεια αναλωσίμων, έως 15% του προϋπολογισμού

7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων), έως 30% του προϋπολογισμού

8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις, έως 24.000€

9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, έως 20% του προϋπολογισμού.

Οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον εξοπλισμό (κατηγορία 5) θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός Έργων

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000,00€ έως 60.000,00€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

Διάρκεια Έργων
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Νέα ανακοίνωση από το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα

Στις 12/5/2023 ανακοινώθηκε από το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα ο προγραμματισμός των προσκλήσεων ΕΣΠΑ για το 2023 . Ένα από τα προγράμματα που θα ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του 2023 είναι η Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ και θα είναι με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού. Για να δείτε τις νέες προσκλήσεις πατήστε εδώ 

Η εταιρεία μας τιμήθηκε με το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στην κατηγορία  «Υπηρεσίες Ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο & στο ΕΣΠΑ»

Εμείς, η ομάδα της ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, σας ευχαριστούμε και σας υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με επιμέλεια για τα σχέδιά σας με ακόμα περισσότερο ζήλο!

Μπορείτε να δείτε εδώ το video από την βράβευση.

Μπορείτε να δείτε εδώ την ανακοίνωση των βραβείων.

Περισσότερα εδώ

Πακέτα υπηρεσιών Άλφα αναπτυξιακής

Η εταιρεία μας σας παρέχει την δυνατότητα για δια ζώσης/μέσω τηλεδιάσκεψης/ τηλεφωνικής συνάντησης για τα επιδοτούμενα προγράμματα με εξειδικευμένο σύμβουλο, ο οποίος θα σας κατευθύνει στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που ταιριάζει για την υφιστάμενη ή υπό σύσταση επιχείρηση σας.

Τα πακέτα υπηρεσιών μας είναι :

 • Free (χωρίς σειρά προτεραιότητας)
 • starter (επικοινωνία για οριστικοποίηση συνάντησης εντός 24 ωρών από την εγγραφή σας)
 • pro (επικοινωνία για οριστικοποίηση συνάντησης εντός 24 ωρών από την εγγραφή σας)
 • xpro (επικοινωνία για οριστικοποίηση συνάντησης εντός 24 ωρών από την εγγραφή σας)
 • xpro+(επικοινωνία για οριστικοποίηση συνάντησης εντός 24 ωρών από την εγγραφή σας)

Τα πακέτα υπηρεσιών μπορείτε να τα δείτε εδώ

Για να γραφτείτε για τα πακέτα πατήστε εδώ

Στην εταιρεία μας έχουμε επενδύσει στην λεπτομέρεια και στον εξειδικευμένο έλεγχο των προτάσεων πριν την υποβολή τους για αυτό έχουμε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Μπορείτε να δείτε από το site μας τις εγκρίσεις των προγραμμάτων από την εταιρεία μας.

Τα στελέχη της εταιρείας μας εκτός από την μεγάλη εμπειρία στην κατάθεση τεχνοοικονομικών μελετών για επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου, έχουν εμπειρία και στην αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων.

Τα στελέχη της εταιρείας μας εκτός από την μεγάλη εμπειρία στην κατάθεση τεχνοοικονομικών μελετών για επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου, έχουν εμπειρία και στην αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων.

Τα στελέχη της εταιρείας μας είναι ενταγμένα:

 • στο μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ
 • στο μητρώο αξιολογητών του Αναπτυξιακού νόμου
 • στο μητρώο ελεγκτών του Αναπτυξιακού νόμου (Ε.Μ.Π.Ε)
Εάν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα, ακολουθήστε μας στην ομάδα μας στο facebook εδώ

Σκοπός αυτής της ομάδας είναι :

 • να σας ενημερώνουμε άμεσα για τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου
 • να σας ενημερώνουμε για τα δωρεάν webinar που θα κάνουμε κάθε μήνα για τα ενεργά προγράμματα όπου θα μπορείτε να μας κάνετε τις δίκες σας ερωτήσεις για απορίες που θα έχετε.
 • να σας λύνουμε κάθε απορία που έχετε για τα επιδοτούμενα προγράμματα για υφιστάμενες επιχειρήσεις ή υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Σε αυτή την ομάδα θα ενημερώνεστε για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, για τον αναπτυξιακό νόμο, τοπικά προγράμματα Leader, επιχειρηματικά δάνεια ΤΕΠΙΧ κτλ.

Ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα και προδημοσιεύσεις προγραμμάτων

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικά τα ενεργά προγράμματα αυτή την περίοδο

    επιδοτούνται οι παρακάτω δραστηριότητες

  1.  αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές,
  2.  ανακύκλωση,
  3. δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο,
  4. δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων,’
  5. τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.α.

Για να δείτε όλα τα ενεργά προγράμματα πατήστε εδώ 

Αναμενόμενα προγράμματα

Αναμένουμε νέα προγράμματα ΕΣΠΑ στις αρχές του 2023 για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Αναμενόμενα προγράμματα για τουρισμό και μεταποίηση.
Στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 αναμένουμε να ανακοινωθεί πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Εάν ενδιαφέρεστε γραφτείτε εδώ 

Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του τουρισμού το 2018 η εταιρεία μας είχε 98% επιτυχία στους φακέλους που καταθέσαμε.

Στην εταιρεία μας έχουμε επενδύσει στην λεπτομέρεια και στο έλεγχο των προτάσεων πριν την υποβολή τους ,για αυτό έχουμε και υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Μπορείτε να δείτε από το site μας τις εγκρίσεις στο πρόγραμμα του τουρισμού και γενικότερα τις εγκρίσεις των προγραμμάτων ΕΣΠΑ από την εταιρεία μας.

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα, ακολουθήστε μας στην ομάδα μας στο facebook εδώ

Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για τα νέα και αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα.